داکت اسپلیت کانالی با کندانسور جلوزن (بالکنی) اکسیژن
داکت اسپلیت کانالی با کندانسور بالازن (پشت بامی) اکسیژن
چیلر شل و تیوپ به همراه پمپ اکسیژن
مینی چیلر شل و تیوپ دو کمپرسوره اکسیژن
مینی چیلر شل و تیوپ اکسیژن
کندانسور جلوزن هواخنک حاره ای اکسیژن
کندانسور بالازن حاره ای اکسیژن
فن کویل های زیرزن یا کاستی اکسیژن
فن کویل های جلوزن اکسیژن
مینی چیلر کامپکت هواخنک با کندانسور جلوزن اکسیژن
مینی رک زیرسقفی با دوکندانسور جلوزن (پشت بامی) اکسیژن
مینی رک زیرسقفی با دوکندانسور جلوزن (بالکنی) اکسیژن
چیلر مدولار شل و تیوپ اکسیژن
پکیج سرمایشی زیر سقفی با کندانسور جلوزن (بالکنی) اکسیژن
پکیج سرمایشی زیرسقفی با کندانسور بالازن (پشت بامی) اکسیژن
پکیج سرمایشی دیواری با کندانسور جلوزن (بالکنی) اکسیژن
پکیج سرمایشی دیواری با کندانسور بالازن (پشت بامی) اکسیژن
مینی چیلر کامپکت هوا خنک با کندانسور بالازن (پشت بامی) اکسیژن